Hello, if you want to change the language, you can change it here:

Hello, if you want to change the language, you can change it here:

Audio Equalizer BHI